Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa cele i zasady przetwarzania danych osobowych osób biorących udział lub zaangażowanych w realizację Programu Dziennikarstwa Śledczego (dalej: Program), w tym przysługujące im uprawnienia, oraz zasady przetwarzania danych niebędących danymi osobowymi użytkowników serwisu www.dziennikarstwosledcze.pl (pliki cookies).

Administrator danych osobowych Użytkowników

Administratorem danych osobowych przekazywanych jest Fundacja Gazety Wyborczej z siedzibą Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 760539, zwana dalej Administratorem.

Kontakt: tel. 694 401 246, e-mail: fundacja@wyborcza.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:

a)  osób wnioskujących o grant,

b)  osób uczestniczących w Programie (dalej: Uczestnicy),

c)  członkiń i członków Komisji Ekspertów i Jury,

d)  osób zaangażowanych w realizację materiałów powstających w ramach Programu.

Z chwilą złożenia wniosku o grant osoba wnioskująca przekazuje Administratorowi następujące dane osobowe:

- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- miejsce pracy.

W przypadku złożenia wniosku przez redakcję, przetwarzaniu podlegać będą ww. dane osobowe osób działających w imieniu redakcji.

Poza danymi osobowymi wskazanymi powyżej w przypadku Uczestników przetwarzane będą następujące dane osobowe:

- numer PESEL,
- adres zamieszkania,
- numer rachunku bankowego,

Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe członkiń i członków Komisji Ekspertów i Jury:

- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób zaangażowanych w realizację materiałów powstających w ramach Programu znajdujące się w dokumentach sporządzonych przez Uczestników na potrzeby rozliczenia grantu.

Cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Dane osobowe osób wnioskujących i Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Programu, w szczególności przyznania grantów i weryfikacji sposobu ich wykorzystania.

Dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska będą rozpowszechniane za pośrednictwem serwisu www.dziennikarstwosledcze.pl, środków masowego przekazu, mediów społecznościowych w celu informowania o przebiegu Programu w szczególności przyznanych w ramach Programu grantowego.

Dane osobowe członkiń i członków Komisji Ekspertów i Jury przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Programu, w szczególności w toku oceny grantów oraz w celu umożliwienia udzielenia Uczestnikom wsparcia na etapie prowadzenia śledztwa lub tworzenia materiału dziennikarskiego.

Dane osobowe osób zaangażowanych w realizację materiałów powstających w ramach Programu przetwarzane będą wyłącznie w celu weryfikacji sposobu wykorzystania grantów przez Uczestników.

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora

  1. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwia złożenie wniosku, wzięcie udziału w Programie albo pełnienie funkcji członkini i członka Komisji Ekspertów lub Jury. Udostępnione dane osobowe będą chronione przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu.

  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO, a w zakresie, w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  3. Dane osobowe będą przekazywane szczególności usługodawcom (np. partnerom hostingowym, firmom mediów społecznościowych, dostawcom usług płatniczych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim, etc.), partnerom kampanii, w szczególności spółce Agora S.A. i innym spółkom z grupy Agora S.A. i władzom państwowym (np. urzędom skarbowym w związku z informacjami podatkowymi). Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane osobowe dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  4. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych, Administrator niezwłocznie po stwierdzeniu tego naruszenia poinformuje o zdarzeniu osobę, której ono dotyczyło.

  5. W przypadku przekazywania danych osobowych, dane te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony.

Czas przetwarzania danych osobowych przez Administratora

1. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne, co oznacza:

a) w przypadku osób wnioskujących – 3 miesiące od chwili rozstrzygnięcia rundy Programu, w której rozpatrywany był wniosek;

b) w przypadku Uczestników – 3 lata od chwili opublikowania materiału w wyniku dofinansowania w ramach Programu, z zastrzeżeniem, że imiona i nazwiska Uczestników przetwarzane będą przez cały czas trwania Programu, a w razie zaistnienia sporu dotyczącego sposobu wykorzystania grantu – do czasu ostatecznego zakończenia takiego sporu;

c) w przypadku członkiń i członków Komisji Ekspertów i Jury – przez cały czas trwania Programu;

d) w przypadku osób zaangażowanych w realizację materiałów powstających w ramach Programu – do czasu rozliczenia grantu przyznanego Uczestnikom, a w razie zaistnienia sporu dotyczącego sposobu wykorzystania grantu – do czasu ostatecznego zakończenia takiego sporu.

2. W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także przepisach dotyczących odpowiedzialności Administratora względem osoby, której dane są przetwarzane. W takim przypadku zaprzestanie przetwarzania danych osobowych nastąpi w terminie 1 miesiąca poczynając od pierwszego dnia roku następującego po ustaniu powodów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje właściwe organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Zbiór zgromadzonych danych osobowych jest przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed niepożądanym dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Administrator zapewnia stosowanie wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność, integralność, dostępność danych osobowych i odporność systemów wykorzystanych do ich przetwarzania.

2. Wszystkie osoby, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany powyżej. Administrator niezwłocznie zastosuje się do takich żądań, o ile ich spełnienie nie będzie sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub celem przetwarzania danych osobowych.

2. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka cookies

Administrator nie stosuje w serwisie dziennikarstwosledcze.pl plików cookies.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój . O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram